Earth Hour 2016

Earth Hour 2016 akontese iha loron 19 Marsu, entre tuku 20:30 no tuku 21:30 oras lokal. 

 

 

Earth Hour hanesan inisiativu globál ambiental hamutuk ho WWF. Ema ida-idak, empreza sira, governu sira no komunidade sira hanesan konvidadu hodi desliga ahi lakan sira durante oras ida nia laran iha loron-sábadu ne'e, 19 Marsu hahú hosi tuku 20:30 hodi hatudu sira nia apoiu ba asaun ambiental sustentável.

 

Earth Hour 2015 to'o ona iha nasaun no teritóriu sira hamutuk 172, to'o iha sidade no vila sira hamutuk 8000 resin. Ema millaun resin iha mundu tomak apoia no selebra Oras ne'e.

 

Hatene liu iha:
Earth Hour 2016

horadoplaneta às 11:44 | link do post | comentar | Adicionar aos favoritos