Britániku transforma varanda ba jardin furak ida

Sé maka hatete katak labele iha jardin furak ida iha apartamentu ida?

 

Pete Gover, taksista ida hosi Portsmouth, Inglaterra, ninia varanda ki’ik nakonu hela ho ai-funan sira. Hamutuk ai-funan 200, entre petúnias, jeránius, lobélia no líriu sira.

 

 

Gover, ne’ebé hela iha andar datolu ida, hatete katak normál haree ema no turista sira para iha ninia prédiu nia oin hodi admira ba traballu kuidadozu ne’e.

 

“Ha’u hahú ho vazu sira, iha tinan barak, maibé ha’u habelar neineik númeru ai-funan nian. Tinan-tinan ai-funan sira buras nafatin maibé agora ha’u fiar katak ha’u labele aumenta jardino na. Laiha fatin ona iha varanda”, taksista ho tinan 57 esplika.

 

Britániku ne’e hanesan prova katak lalika iha uma boot no luan hodi investe iha jardin ida ho ai-funan oioin. Tenki iha de’it kuidade atu hili bainhira arebenta no labele halo rega.

 

Durante vaga ikus rai-manas britániku nian, Gover rega ninia ai-funan sira loron ida dala rua.

 

“Hanesan luta ida bainhira rai-manas maibé sira agora di’ak hela”, britániku ne’e esplika ba imprensa hosi nasaun nian.

 

Sapo TL no Green Savers

horadoplaneta às 16:34 | link do post | comentar | Adicionar aos favoritos