Mergulladór kaer liman ho baleia bossa boot ida

Masa Ushioda, fotógrafu japunés ne'ebé hela iha Havai, halo dokumentu ba momentu ne'ebé belun ida, ne'ebé mergulla ho nian, no ho baleia bossa boot ida, ne'ebé koñesidu mós ho naran baleia-jubarte, kuaze kaer liman.

 

 


"Baleia ne'e - baleia-jubarte inan ida, ho kabun mutin - hanesan belun di'ak no kuriozu ida ba ema sira", Ushioda hatete. "Nia foti ninia barbatana dalabarak no buka halo kontaktu fíziku", nia hatutan.

"Baleia inan ne'e hanesan esepsionál tebes. Iha baleia belun barak tebes, maibé ladún buka kontaktu fíziku. Taanba ne'e, enkontru ida ne'e hanesan espesiál tebes. Bele haree iha fotografia sira, haree nia halo pose iha foto sira ne'e", fotógrafu japunés hatutan.

Klika IHA-NE'E hodi haree foto sira!

Sapo TL ho Green Savers PT

 

horadoplaneta às 15:21 | link do post | comentar | Adicionar aos favoritos