Japaun sai hosi asosiasaun tanba kasa tradisionál ba golfiñu sira

Asosiasaun Mundiál Zoolójiku no Akuáriu sira hasai Japaun tanba halo kasa tradisionál ba golfiñu sira, hahalok ida ne'ebé organizasaun konsidera "ladi'ak".

 

 

Organizasaun konsidera Japaun viola nia kódigu Étika no Protesaun Animál no hakarak halo esforsu tomak atu nasaun membru sira labele kaer golfiñu hosi Japaun kaer liuhosi kasa tradisionál.

 

Notísia ne'e fó sai iha loron-sefgunda hosi imprensa nipóniku, tuir notísia WAZA (sigla ingleza asosiasaun nian) foti desizaun iha fulan-Abril nia rohan, hafoin Asosiasaun japoneza Zoolójiku no Akuáriu (JAZA) afirma fila fali ninia apoiu ba kasa golfiñu ne'ebé hala'o tinan-tinan iha Taiji, perfeitura Wakyama.

 

WAZA konsidera katak Japaun viola ninia kódigu Étika no Protesaun Animál hodi repete pratika peska no husu ba Estadu-membru sira atu bandu "kaer animál fuik ho hahalok la di'ak no la seletivu".

 

Asosiasaun kompromete mós atu garante katak laiha nasaun ida atu maka hetan golfiñu liuhosi Japaun hosi métodu ida ne'e.

 

Sansaun bele afeta jardin zoolójiku 153 no akuáriu sira Japaun nian ne'ebé hetan ka simu ezemplár hosi sentru sira seluk, aleinde prejudika indústria peskeira iha Taiji, afirma jornál nipóniku "Asahi".

 

Halo kasa ba golfiñu no setáseu iha Taiji manán notoriedade internasionál hatudu iha filme norte-amerikanu "The Cove", nebe hetan Óscar iha 2009.

Animál barak hetan hana hosi rama oan no lori ba konsumu, sei iha parte balun maka kaer moris no fa'an iha jardin zoolójiku sira no akuáriu sira iha mundu tomak.

 

Autoridade lokál sira defende kaptura ba setáseu sira hosi ninia valor tradisionál no hanesan parte hosi ninia kultura gastronómika.

 

ho Renascença

horadoplaneta às 15:50 | link do post | comentar | Adicionar aos favoritos