Tasi-ibun Gulpiyuri, tasi-ibun ki’ik liu iha mundu

 

Tasi-ibun Guplpiyuri konsidera hanesan tasi-ibun ki’ik liu iha mundu no parese imposivel iha kolina ida iha España.

 

Asesu úniku hodi to’o iha tasi-ibun ne’e maka la’o entre plantasaun sira hosi lokalidade rua nian.

 

Tasi ninia rohan ne’ebé haleu ho foho sira hanesan fenómenu  raru ida iha natureza no akontese tanba laloran sira baku halo fatuk sira iha kosta nakfera, husik kuak ida ho metro besik 50 ne’ebé tasi been bele to’o.

Nune’e, tasi-ibun Gulpiyuri iha laloran ki’ik sira no sujeitu ho laloran sira.

 

 

Bee ne’ebé moos no fatin ninia furak halo ema konsidera tasi-ibun ne’e hanesan fenómenu naturál.


Tasi-ibun ne’e iha besik metru 40 no simu turista atus barak maski durante invernu.

horadoplaneta às 12:24 | link do post | Adicionar aos favoritos